JRM Book Bank

Accession Number Book Name Category Author
762 Kalaa Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Sharma
763 Kalaa Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Sharma
764 Kalaa Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Sharma
765 Kalaa Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Kusum Sharma
766 Kalaa Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Kusum Sharma
768 Kalaa Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Kusum Sharma
769 Kalaa Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Kusum Sharma
770 Kalaa Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Kusum Sharma
771 Naitik Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Vals
772 Naitik Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Vals
773 Naitik Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Vals
774 Naitik Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Vals
775 Naitik Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Vals
776 Naitik Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Vals
777 Naitik Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Vals
778 Naitik Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Vals
779 Naitik Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Vals
780 Naitik Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Vals
781 Arth Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Gursardan Dass Tyagi
782 Arth Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Gursaran Dass Tyagi
783 Arth Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Gursaran Dass Tyagi
784 Arth Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Gursaran Dass Tyagi
785 Arth Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Gursaran Dass Tyagi
785 Arth Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Gursaran Dass Tyagi
786 Arth Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Gursaran Dass Tyagi
787 Arth Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Gursaran Dass Tyagi
788 Arth Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Gursaran Dass Tyagi
789 Arth Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Gursaran Dass Tyagi
790 Arth Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Gursaran Dass Tyagi
791 Sangeet Shikshan Pranali PHYSICAL- EDUCATION Shah
792 Sangeet Shikshan Pranali PHYSICAL- EDUCATION Shah
793 Sangeet Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Yogna Shah
794 Sangeet Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Yogna Shah
795 Sangeet Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Yogna Shah
796 Sangeet Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Yogna Shah
797 Sangeet Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Yogna Shah
798 Sangeet Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Yogna Shah
799 Sangeet Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Yogna Shah
800 Sangeet Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Yogna Shah
941 Mulya Shiksha ke Paripeksh PHYSICAL- EDUCATION Dr.Ramshakal Pandey
942 Mulya Shiksha ke Paripeksh PHYSICAL- EDUCATION Dr.R.S.Pandey
943 Mulya Shiksha ke Paripeksh PHYSICAL- EDUCATION Dr.R.S.Pandey
944 Mulya Shiksha ke Paripeksh PHYSICAL- EDUCATION Dr.R.S.Pandey
945 Mulya Shiksha ke Paripeksh PHYSICAL- EDUCATION Dr.R.S.Pandey
946 Teacher Education PHYSICAL- EDUCATION Dr.N.R.Saxena
947 Teacher Education PHYSICAL- EDUCATION Dr.N.R.Saxena
948 Teacher Education PHYSICAL- EDUCATION Dr.N.R.Saxena
949 Teacher Education PHYSICAL- EDUCATION Dr.N.R.Saxena
950 Teacher Education PHYSICAL- EDUCATION Dr.N.R.Saxena
977 Shiksha Darshan tatha Mahaan Shiksha Shastri PHYSICAL- EDUCATION Dr.N.R.Swaroop
978 Shiksha Darshan tatha Mahaan Shiksha Shastri PHYSICAL- EDUCATION Dr.N.R.Swaroop
979 Shiksha Darshan tatha Mahaan Shiksha Shastri PHYSICAL- EDUCATION Dr.N.R.Swaroop
980 Shiksha Darshan tatha Mahaan Shiksha Shastri PHYSICAL- EDUCATION Dr.N.R.Swaroop
981 Shiksha Darshan tatha Mahaan Shiksha Shastri PHYSICAL- EDUCATION Dr.N.R.Swaroop
982 Parayavaran aur Manav Mulyon ke liye PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
983 Parayavaran aur Manav Mulyon ke liye PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
984 Parayavaran aur Manav Mulyon ke liye PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
985 Parayavaran aur Manav Mulyon ke liye PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
986 Parayavaran aur Manav Mulyon ke liye PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
987 Bhartiya Shiksha ki Nai Disha PHYSICAL- EDUCATION Dr.K.D.Varisht
988 Bhartiya Shiksha ki Nai Disha PHYSICAL- EDUCATION Dr.K.K.Varisht
989 Bhartiya Shiksha ki Nai Disha PHYSICAL- EDUCATION Dr.K.K.Varisht
990 Bhartiya Shiksha ki Nai Disha PHYSICAL- EDUCATION Dr.K.K.Varisht
991 Bhartiya Shiksha ki Nai Disha PHYSICAL- EDUCATION Dr.K.K.Varisht
991 Bhartiya Shiksha ki Nai Disha PHYSICAL- EDUCATION Dr.K.K.Varisht
992 Computer Vigyan Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Hemant Kumar Goyal
993 Computer Vigyan Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Hemant Kumar Goyal
994 Vidyalaya Prabandh PHYSICAL- EDUCATION J.P.Verma
995 Vidyalaya Prabandha PHYSICAL- EDUCATION Dr.J.P.Verma
996 Shiksha Prabandh PHYSICAL- EDUCATION Dr.R.A.Sharma
997 Education Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.R.A.Sharma
998 Education Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.R.A.Sharma
999 Education Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.R.A.Sharma
1000 Education Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.R.A.Sharma`
1001 School Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
1002 School Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
1003 School Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
1004 School Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
1005 School Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
1006 School Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
1007 School Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
1008 School Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
1009 School Management PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.L.Sharma
1011 School Organization and Shiksha Administration PHYSICAL- EDUCATION R.A.Sharma
1012 School Organization and Education Administration PHYSICAL- EDUCATION R.A.Sharma
1013 School Organization and Education Administration PHYSICAL- EDUCATION R.A.Sharma
1014 School Management and Education Administration PHYSICAL- EDUCATION R.A.Sharma
1015 School Managment and Education Administration PHYSICAL- EDUCATION R.A.Sharma
1016 School Management and Education Administration PHYSICAL- EDUCATION R.A.Sharma
1017 School Management and Education Administration PHYSICAL- EDUCATION R.A.Sharma
1018 School Management and Education Administration PHYSICAL- EDUCATION R.A.Sharma
1019 School Management and Education Administration PHYSICAL- EDUCATION R.A.Sharma
1020 School Management and Education Administration PHYSICAL- EDUCATION R.A.Sharma
1029 Economics Education PHYSICAL- EDUCATION Dr.Rampal Singh
1030 Economics Education PHYSICAL- EDUCATION Dr.Rampal Singh
1031 Nagrik Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.Rampal Singh
1032 Nagrik Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.Rampal Singh
1033 Nagrik Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.Rampal Singh
1034 Nagrik Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.Rampal Singh
1035 Nagrik Shastra Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.Rampal Singh