JRM Book Bank

Accession Number Book Name Category Author
6350 Shiksha Manovigyan ek Parichay EDUCATION Dr.R.P.Pathak
6351 Shiksha Manovigyan ek Parichay EDUCATION Dr.R.P.Pathak
6352 Shiksha ka Swaroop EDUCATION Gyanendra Rawat
6353 Shiksha ka Swaroop EDUCATION Gyandenra Rawat
6354 Udayman Bhartiya Samaj mein Shiksha SOCIAL SCIENCE Dr.R.D.Sharma
6355 Udaymann Bhartiya Samaj mein Shiksha SOCIAL SCIENCE Dr.R.D.Sharma
6356 Shikshan Kalaa EDUCATION Amrinder Singh
6357 Shikshann Kalaa EDUCATION Amrinder Singh
6358 Shikshann Adhigam Prakriya avem Adhigamkarta ka Vikas EDUCATION Avninder Sheel
6359 Shikshan Adhigam Prakriya avem Adhigamkarta ka Vikas EDUCATION Avninder Sheel
6360 School Organization and Physical Education PHYSICAL- EDUCATION Dr.Satish Kumar
6361 Development of Education System in India PHYSICAL- EDUCATION Anita Sharma
6362 Early Childhood Education PHYSICAL- EDUCATION Mahesh Verma
6363 Gender Girls and Women Education PHYSICAL- EDUCATION Mahesh Verma
6364 Principles of Teaching PHYSICAL- EDUCATION Anita Sharma
6366 Teacher Education PHYSICAL- EDUCATION Mahesh Verma
6367 Teacher Education PHYSICAL- EDUCATION Mahesh Verma
6368 Hindi Sikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.Abdhesh/Shris.Jha
6369 Hindi Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.Abdhesh/Shris.Jha
6370 Hindi Shikshan PHYSICAL- EDUCATION Dr.Abdhesh/Shris. Jha
6371 Teacher Education EDUCATION Shirish Pal Singh
6372 Adult Education PHYSICAL- EDUCATION Dr Rajender Prasad
6373 Adult Education PHYSICAL- EDUCATION Dr.Rajender Prasad
6374 Advanced Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Dr.Brijesh/Dr.Yogesh
6375 Advanced Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Dr.Brijesh/Dr.Yogesh
6376 Advanced Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION R.C.Mishra
6377 Advanced Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION R.C.Mishra
6378 Advanced Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Mujibul Hasan Siddiqui
6379 Advanced Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Mujibul Hasan Siddiqui
6380 Child Psychology PHYSICAL- EDUCATION Dr.Anupriya Chadha
6381 Child Psychology PHYSICAL- EDUCATION Dr.Anupriya Chadha
6382 Child Psychology PHYSICAL- EDUCATION R.C.Mishra
6383 Child Psychology PHYSICAL- EDUCATION R.C.Mishra
6384 Classroom Management PHYSICAL- EDUCATION R.C.Mishra
6385 Classroom Management PHYSICAL- EDUCATION R.C.Mishra
6386 Educational Administration PHYSICAL- EDUCATION Mohd.Sharif
6387 Educational Administration PHYSICAL- EDUCATION Mohd.Saleem
6388 Educational Administration PHYSICAL- EDUCATION Promila Sharma
6389 Educational Administration PHYSICAL- EDUCATION Promila Sharma
6390 Education Evaluation PHYSICAL- EDUCATION Dr.Neerja Dhankar
6391 Education Evaluation PHYSICAL- EDUCATION Dr.Neerja Dhankar
6393 Educational Evaluation PHYSICAL- EDUCATION Mujibal Hasan Siddiqui
6394 Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Siddiqui
6395 Educational Evaluation PHYSICAL- EDUCATION Mujibal Hasan Siddiqui
6395 Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Siddiqui
6396 Education in Emerging Indian Society PHYSICAL- EDUCATION Y.K.Singh/Ruchika Nath
6397 Education in Emerging Indian Society EDUCATION Y.K.Singh/Ruchika Nath
6398 Education in Emerging Indian Society PHYSICAL- EDUCATION Y.K.Singh/Ruchika Nath
6398 Education in Emerging Indian Society PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.Willa/K.Anapelon
6399 Education in Emerging Indian Society PHYSICAL- EDUCATION Dr.B.Willa/K.Anapelon
6400 Education in Emerging Indian Society PHYSICAL- EDUCATION Neerja Dhankar
6401 Education in Emerging Indian Society PHYSICAL- EDUCATION Neerja Dhankar
6402 Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Promila Sharma
6403 Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Promila Sharma
6404 Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Jafar Mahmud
6405 Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Jafar Mahmud
6406 Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Dr.Brijesh/Dr.Yogesh
6407 Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Dr.Brijesh/Dr.Yogesh
6408 Educational Research PHYSICAL- EDUCATION Shefali R.Pandya
6409 Educational Research PHYSICAL- EDUCATION Shefali R.Pandya
6410 Educational Research PHYSICAL- EDUCATION R.C.Mishra
6411 Educational Research PHYSICAL- EDUCATION R.C.Mishra
6412 Educational Research PHYSICAL- EDUCATION Mohd.Sharif Khan
6413 Educational Research PHYSICAL- EDUCATION Mohd.Sharif Khan
6414 Education System PHYSICAL- EDUCATION V.K.Rao
6415 Education System PHYSICAL- EDUCATION V.K.Rao
6416 Educational Technology PHYSICAL- EDUCATION Mujibal Hasan Siddiqui
6417 Educational Technology PHYSICAL- EDUCATION Mujibal Hasan Siddiqui
6417 Educational Technology PHYSICAL- EDUCATION Mujibal Hasan Siddiqui
6418 Educational Technology PHYSICAL- EDUCATION K.Anadan B.William
6419 Educational Technology PHYSICAL- EDUCATION K.Anadan B.William
6420 Educational Technology PHYSICAL- EDUCATION Dr.Nasrin
6421 Educational Technology PHYSICAL- EDUCATION Dr.Nasrin
6422 Educational Technology PHYSICAL- EDUCATION Dr.Suresh/Dr.Pardeep/Dr.Partap
6423 Educational Technology PHYSICAL- EDUCATION Dr.Suresh/Dr.Pardeep/Dr.Partap
6424 Foundations of Education PHYSICAL- EDUCATION O.P.Dhiman
6425 Foundations of Education PHYSICAL- EDUCATION O.P.Dhiman
6426 Research in Teaching of Mathematics PHYSICAL- EDUCATION T.Swarupa Rani
6427 Research in Teaching of Mathematics PHYSICAL- EDUCATION T.Swaroopa Rani
6428 Micro Teaching PHYSICAL- EDUCATION Dr.Swaran Lata Harichand
6429 Micro Teaching PHYSICAL- EDUCATION Dr.Swaran Lata Harichand
6430 Micro Teaching PHYSICAL- EDUCATION Dr.Y.K.Singh/Ms Mrchnesh
6431 Micro Teaching PHYSICAL- EDUCATION Dr.Y.K.Singh/Ms Archnesh
6432 Models of Teaching PHYSICAL- EDUCATION Mujibal Hassan Siddiqui
6433 Models of Teaching PHYSICAL- EDUCATION Mujibal Hassan Siddiqui
6434 Models of Teaching PHYSICAL- EDUCATION Mujibal Hassan Mohd.Sarif
6435 Models of Teaching PHYSICAL- EDUCATION Mujibul Hassan Mohd.Sarif
6436 Moral Education PHYSICAL- EDUCATION N.Venkataiah
6437 Moral Education PHYSICAL- EDUCATION N.Venkataiah
6438 Moral Education PHYSICAL- EDUCATION Dr.Neerja Dhanpar
6440 Moral Education PHYSICAL- EDUCATION M.K.Gandhi
6441 Moral Education PHYSICAL- EDUCATION M.K.Gandhi
6442 Philosophy of Education PHYSICAL- EDUCATION Promila Sharma
6443 Philosophy of Education PHYSICAL- EDUCATION Promila Sharma
6444 Philosophy of Education PHYSICAL- EDUCATION A S Seetharamu
6445 Philosophy of Education PHYSICAL- EDUCATION A.S.Seetharamu
6446 Primary Education PHYSICAL- EDUCATION Dr.G.Singaravela
6447 Primary Education PHYSICAL- EDUCATION Dr.G.Singaravela
6448 Psychology in Education PHYSICAL- EDUCATION Yogesh Kumar/Ruchika Nath
6449 Psychology in Education PHYSICAL- EDUCATION Yogesh Kumar/Ruchika Nath