JRM Book Bank

Accession Number Book Name Category Author
6153 Samaj Shastra avem Bhartiya Samaj Shiksha SOCIAL SCIENCE A.K.Singh
6154 Samaj Shastra avem Bhartiya Samaj Shiksha SOCIAL SCIENCE A.K.Singh
6155 Samaj Shastra avem Samaj Shiksha SOCIAL SCIENCE A.K.Singh
6156 Samaj Shastra avem Bhartiya Samaj Shiksha SOCIAL SCIENCE A.K.Singh
6157 Developing India and Education SOCIAL SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6158 Educational Technology EDUCATIONAL TECHONOLOGY Mahendra Kumar Mishra
6159 Educational Technology and School Management EDUCATIONAL TECHONOLOGY Mahendra Kumar Mishra
6160 Educational Technology and School Management EDUCATIONAL TECHONOLOGY Mahendra Kumar Mishra
6162 Educational Technology and School Management EDUCATIONAL TECHONOLOGY Mahendra Kumar Mishra
6163 Facts of Educational Technology EDUCATIONAL TECHONOLOGY Dr.R.A.Sharma
6164 Facts of Educational Technology EDUCATIONAL TECHONOLOGY Dr.R.A.Sharma
6165 Facts of Educational Technology EDUCATIONAL TECHONOLOGY Dr.R.A.Sharma
6166 Facts of Educational Technology EDUCATIONAL TECHONOLOGY Dr.R.A.Sharma
6167 Secondary Education School Management PHYSICAL- EDUCATION M S Sachdeva
6168 Secondary Education School Management PHYSICAL- EDUCATION M S Sachdeva
6169 Secondary Education School Management PHYSICAL- EDUCATION M S Sachdeva
6170 Secondary Education School Management PHYSICAL- EDUCATION M S Sachdeva
6171 School Management and Administration PHYSICAL- EDUCATION Haseen Jaj
6172 School Management and Administration PHYSICAL- EDUCATION Haseen Jaj
6173 School Management and Administration PHYSICAL- EDUCATION Haseen Jaj
6174 School Management and Administration PHYSICAL- EDUCATION Haseen Jaj
6175 Teaching of English PHYSICAL- EDUCATION Chopra
6176 Teaching of English PHYSICAL- EDUCATION Chopra
6177 Teaching of English PHYSICAL- EDUCATION Chopra
6178 Teaching of English PHYSICAL- EDUCATION Chopra
6179 Teaching of English PHYSICAL- EDUCATION Chopra
6180 School Management PHYSICAL- EDUCATION M S Sachdeva
6181 School Management PHYSICAL- EDUCATION M S Sachdeva
6182 School Management PHYSICAL- EDUCATION M S Sachdeva
6183 School Management PHYSICAL- EDUCATION M S Sachdeva
6184 School Management PHYSICAL- EDUCATION M S Sachdeva
6185 Evaluation Measurement and Evaluation PHYSICAL- EDUCATION D D Mehta
6186 Education Measurement and Evaluation PHYSICAL- EDUCATION D D Mehta
6187 Education Measurement and Evaluation PHYSICAL- EDUCATION D D Mehta
6187 Oxford Advanced Learners Dictionary PHYSICAL- EDUCATION A S Horny
6188 Education Measurement and Evaluation PHYSICAL- EDUCATION D D Mehta
6189 Environment Examination SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6190 Environmental Education avem Educational Technology SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6191 Environment Education SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6192 Environment Education SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6193 Educational Technology and School Management EDUCATIONAL TECHONOLOGY Shirish Walia
6194 Educational Technology and School Management EDUCATIONAL TECHONOLOGY Shirish Walia
6195 Educational Technology and School Management EDUCATIONAL TECHONOLOGY Shirish Walia
6196 Macmillan English Dictionary PHYSICAL- EDUCATION Simon Arnold
6199 Social Motives Schooles PHYSICAL- EDUCATION Singh
6200 Span of Immediate Memory (Auditory and Visual) PHYSICAL- EDUCATION Singh
6201 Recall of Completed and Incompleted task PHYSICAL- EDUCATION Vivek Bhardwaj
6202 School Atlas PHYSICAL- EDUCATION Parshant Gupta
6203 School Atlas PHYSICAL- EDUCATION Parshant Gupta
6204 Yogic Postures PHYSICAL- EDUCATION Manak R
6205 Yogic Postures PHYSICAL- EDUCATION Manak R
6206 Preparing Teaching Aid PHYSICAL- EDUCATION Manak K
6207 Handling Aialble Equipment PHYSICAL- EDUCATION Manak K
6208 Candle Making PHYSICAL- EDUCATION Manak R
6209 Information Technology PHYSICAL- EDUCATION Manak R
6210 Work Experience Note Book PHYSICAL- EDUCATION Manak R
6211 Gardening PHYSICAL- EDUCATION Manak R
6212 Primary Education in India PHYSICAL- EDUCATION Dr Anita Path
6213 Primary Education in India PHYSICAL- EDUCATION Dr Anita Path
6214 Primary Education in India PHYSICAL- EDUCATION Dr Anita Path
6215 Primary Education in India PHYSICAL- EDUCATION Dr Anita Path
6216 Primary Education in India PHYSICAL- EDUCATION Dr Anita Path
6217 News Methods of Teaching PHYSICAL- EDUCATION Dr Anita Path
6218 New Methods of Teaching in Commerce PHYSICAL- EDUCATION Dr Anita Path
6219 New Methods of Teaching in Commerce PHYSICAL- EDUCATION Dr Anita Path
6220 New Methods of Teaching in Commerce PHYSICAL- EDUCATION Dr Anita Path
6221 New Methods of Teaching in Commerce PHYSICAL- EDUCATION Dr Anita Path
6222 School Management and Pedagogics of Education PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6223 Education Psychology of Teaching Learning Process PHYSICAL- EDUCATION Dr S K Mangal
6224 Teaching of Mathematics PHYSICAL- EDUCATION Dr S K Mangal
6225 Teaching of History and Civics PHYSICAL- EDUCATION D D Mehta
6226 Teaching of History and Civics PHYSICAL- EDUCATION D D Mehta
6227 Teaching of History and Civics SOCIAL SCIENCE Hemant Kumar/Anuradha
6228 Guidance & Counselling PHYSICAL- EDUCATION Dr Rakesh Kumar Bhatt
6229 Education Technology PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6230 Essential of Instructional Technology PHYSICAL- EDUCATION D D Mehta
6231 Development of Education System in India PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6232 Development of Education System in India EDUCATION Dr.J.S.Walia
6233 Development of Education System in India PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6234 Teaching of Mathematics PHYSICAL- EDUCATION Dr S C Gakhar
6235 Teaching of Mathematics PHYSICAL- EDUCATION Dr S C Gakhar
6236 How to teach Science PHYSICAL- EDUCATION Dr V K Kohli
6237 How to teach Science PHYSICAL- EDUCATION Dr V K Kohli
6238 Teaching of Mathematics PHYSICAL- EDUCATION S K Mangal
6239 Modern Trends in Teaching Technology PHYSICAL- EDUCATION Romesh Verma
6240 Psychology of Learning and Development PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6241 School Management PHYSICAL- EDUCATION Dr M S Sachdeva
6242 Teaching and Learning of English as a Foreign Landuage PHYSICAL- EDUCATION Bhatia
6243 Education Psychology and Statistics PHYSICAL- EDUCATION Dr K K Sawhney
6244 The Learner Nature Development PHYSICAL- EDUCATION Dr S K Mangal
6245 Management of School Education PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6246 Teaching of Social Studies PHYSICAL- EDUCATION Vinod Tan
6247 Modern Hindi Education Ways HINDI Bhatia/Narang
6248 Teaching of Hindi HINDI Jain
6248 Teaching of Hindi PHYSICAL- EDUCATION Jain
6249 Teaching of Hindi PHYSICAL- EDUCATION Surinder Singh Kadiyal
6249 Teaching of Hindi HINDI Surinder Singh Kadiyal
6250 Educational Administration PHYSICAL- EDUCATION Dr K K Sawhney
6251 Foundations of Educational Psychology PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6252 Teaching of Social Studies PHYSICAL- EDUCATION D D Mehta