JRM Book Bank

Accession Number Book Name Category Author
6061 Computer Saksharta avem Shaishik Anuprayog COMPUTER SCIENCE R.K.Khullar
6062 Computer Saksharta avem Shaishik Anuprayog COMPUTER SCIENCE R.K.Khullar
6063 School Education Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Mahendra Kumar Mishra
6064 School Education Management and Organization COMPUTER SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6065 School Education Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Mahendra Kumar Mishra
6066 School Education Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Mahendra Kumar Mishra
6067 School Education Organization and Management SCHOOL MANAGEMENT Mahendra Kumar Mishra
6068 Psycharitric Develeopment SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6069 Psycharitric Development SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6070 Psycharitric Development SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6071 Psycharitric Development SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6072 Psycharitric Development SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6073 Environmental Education SCIENCE Kamla Vashisht
6074 Environemntal Education EDUCATION Kamla Vashisht
6075 Environmental Education EDUCATION Kamla Vashisht
6076 Environmental Education EDUCATION Kamla Vashisht
6077 Environmental Education EDUCATION Kamla Vashisht
6078 Science Educational SCIENCE S.K.Mangal
6079 Science Educational SCIENCE M.K.Mangal
6080 Science Educational SCIENCE M.K.Mangal
6081 Science Educational SCIENCE M.K.Mangal
6082 Science Educational SCIENCE M.K.Mangal
6083 School Education Management and Organization SCIENCE Dr.Sandeep
6084 School Education Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Dr.Sandeep
6085 School Education Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Dr.Sandeep
6086 School Education Organization and Management SCHOOL MANAGEMENT Dr.Sandeep
6087 School Education Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Ashok Kumar
6088 School Education Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Ashok Kumar
6089 School Education Organization and Management SCHOOL MANAGEMENT Ashok Kumar
6090 School Education Organization and Management SCHOOL MANAGEMENT Ashok Kumar
6091 School Education Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Ashok Kumar
6092 Udaymann Bhartiya Samaj avem Shiksha SOCIAL SCIENCE Prabha Sharma
6093 Udaymann Bhartiya Samaj avem Shiksha SOCIAL SCIENCE Prabha Sharma
6094 Udayman Bhartiya Samaj avem Shiksha EDUCATION Prabha Sharma
6094 Udaymann Bhartiya Samaj avem Shiksha SOCIAL SCIENCE Prabha Sharma
6095 Udaymann Bhartiya Samaj avem Shiksha EDUCATION Prabha Sharma
6095 Udaymann Bhartiya Samaj avem Shiksha SOCIAL SCIENCE Prabha Sharma
6096 Udaymann Bhartiya Samaj mein Shiksha EDUCATION TECHNOLOGY Prabha Sharma
6096 Udaymann Bhartiya Samaj avem Shiksha SOCIAL SCIENCE Prabha Sharma
6097 Environment Examination SCIENCE Sinha
6097 Environment Educational SCIENCE Sinha
6098 Environment Examination SCIENCE Sinha
6098 Environmental Education SCIENCE Sinha
6099 Environmental Education SCIENCE Sinha
6099 Environmental Education SCIENCE Sinha
6100 Environmental Education SCIENCE Sinha
6100 Environmental Education SCIENCE Sinha
6101 Computer Examination Educational COMPUTER SCIENCE Shankar Singh Najawat
6102 Computer Examination Educational COMPUTER SCIENCE Shankar Singh Najawat
6103 Computer Examination Educational COMPUTER SCIENCE Shankar Singh Najawat
6104 Computer Examination Educational COMPUTER SCIENCE Shankar Singh Najawat
6105 Computer Examination Educational COMPUTER SCIENCE Shankar Singh Najawat
6106 Educational Technology EDUCATIONAL TECHONOLOGY Sanjay Aggarwal
6107 Educational Technology EDUCATIONAL TECHONOLOGY Sanjay Aggarwal
6108 Educational Technology EDUCATIONAL TECHONOLOGY Sanjay Aggarwal
6109 Educational Technology EDUCATIONAL TECHONOLOGY Sanjay Aggarwal
6110 Psycharity Educational SCIENCE Lal Ram
6111 Educational Psycharity SCIENCE Lal Ram
6112 Psycharity Educational SCIENCE Lal Ram
6113 Psycharity Educational SCIENCE Lal Ram
6114 Psycharity Educational SCIENCE Lala Ram
6115 Vaninya Shikshann EDUCATION Amarjit Kaur
6116 Vaninya Shikshann EDUCATION Amarjit Kaur
6117 Vaninya Shikshann EDUCATION Amarjit Kaur
6118 Vaninya Shikshann EDUCATION Amarjit Kaur
6119 Vaninaya Shikshann EDUCATION Amarjit Kaur
6120 Development and Education in India EDUCATION DEVELOPMENT Dr.S.Srivastava
6121 Development and Education in India EDUCATION DEVELOPMENT Dr.S.Srivastava
6122 Development and Education in India EDUCATION DEVELOPMENT Dr.S.Srivastava
6123 Sanskrit Educational HINDI Shakuntala Saini
6124 Sanskrit Educational HINDI Shankuntala Saini
6125 Sanskrit Educational HINDI Shankuntala Saini
6126 Sanskrit Educational HINDI Shankuntala Saini
6127 Sanskrit Educational HINDI Shankuntala Saini
6128 Udaymann Bhartiya Samaj avem Shiksha EDUCATION Dr.Goswami
6129 Udaymann Bhartiya Samaj avem Shiksha EDUCATION Dr.Goswami
6130 Udaymann Bhartiya Samaj mein Shiksha EDUCATION Dr.Goswami
6130 Udaymann Bhartiya Samaj avem Shiksha EDUCATION Dr.Goswami
6131 Udaymann Bhartiya Samaj mein Shiksha EDUCATION Dr.Goswami
6132 Udaymann Bhartiya Samaj avem Shiksha EDUCATION Dr.Goswami
6133 Shaishik avem Vayasik Nirdeshan VALUE EDUCATION Dr.Rampal Singh
6134 Shaishik avem Vayasik Nirdeshan VALUE EDUCATION Dr.Rampal Singh
6135 Shaishik avem Vayasik Nirdeshan VALUE EDUCATION Dr.Rampal Singh
6136 Shaishik avem Vayasik Nirdeshan VALUE EDUCATION Dr.Rampal Singh
6137 School Organization and Management SCHOOL MANAGEMENT Mahendra Kumar Mishra
6138 School Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Mahendra Kumar Mishra
6139 School Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Mahendra Kumar Mishra
6140 School Organization and Management SCHOOL MANAGEMENT Mahendra Kumar Mishra
6141 School Organization and Management SCHOOL MANAGEMENT Mahendra Kumar Mishra
6142 Educational Technology and School Management EDUCATIONAL TECHONOLOGY Dr.Santosh Mittal
6143 Educational Technology and School Management SCHOOL MANAGEMENT Dr.Santosh Mittal
6144 Educational Technology and School Management SCHOOL MANAGEMENT Dr.Santosh Mittal
6145 Educational Technology and School Management SCHOOL MANAGEMENT Dr.Santosh Mittal
6146 Educational Technology and School Management SCHOOL MANAGEMENT Dr.Santosh Mittal
6147 Psycharity Measurement SCIENCE Vivek Bhargav
6148 Psycharity Measurement SCIENCE Vivek Bhargav
6149 Psycharity Measurement SCIENCE Vivek Bhargav
6150 Psycharity Measurement SCIENCE Vivek Bhargav
6151 Psycharity Measurements SCIENCE Vivek Bhargav
6152 Samaj Shastra avem Bhartiya Samaj Shiksha SOCIAL SCIENCE A.K.Singh