JRM Book Bank

Accession Number Book Name Category Author
5968 Sanskrit Educational EDUCATION DEVELOPMENT Dr.Santosh Mittal
5968 Educational Sanskrit HINDI Dr.Santosh Mittal
5969 Sanskrit Educational EDUCATION DEVELOPMENT Dr.Santosh Mittal
5969 Educational Sanskrit HINDI Dr.Santosh Mittal
5970 Sanskrit Educational HINDI Dr.Santosh Mittal
5970 Educational Sanskrit HINDI Dr.Santosh Mittal
5971 Sankrit Educational HINDI Dr.Santosh Mittal
5971 Educational Sanskrit HINDI Dr.Santosh Mittal
5972 Educational Sanskrit HINDI Dr.Santosh Mittal
5973 Educatioanl Sanskrit HINDI A.B.Bhatnagar
5973 Adhikarta ka Vikas avem Shikshann Adhigam Prakriya EDUCATION DEVELOPMENT A.B.Bhatnagar
5974 Adhigamkarta ka Vikas avem Shikshann Adhigam Prakriya EDUCATION DEVELOPMENT A.B.Bhatnagar
5975 Adhigamkarta ka Vikas avem Shikshann Adhigam Prakriya EDUCATION DEVELOPMENT A.B.Bhatnagar
5975 Adhigamkarta ka Vikas avem Shikshann Adhigam Prakriya EDUCATION DEVELOPMENT A.B.Bhatnagar
5976 Adhigamkarta ka Vikas avem Shikshann Adhigam Prakriya EDUCATION DEVELOPMENT A.B.Bhatnagar
5977 Adhigamkarta ka Vikas avem Shikshann Adhigam Prakriya EDUCATION DEVELOPMENT A.B.Bhatnagar
5978 Adhigamkarta ka Vikas avem Shikshann Adhigam Prakriya EDUCATION DEVELOPMENT A.B.Bhatnagar
5979 Adhigamkarta ka Vikas avem Shikshann Adhigam Prakriya EDUCATION DEVELOPMENT A.B.Bhatnagar
5980 Adhigamkarta ka Vikas avem Shikshann Adhigam Prakriya EDUCATION DEVELOPMENT A.B.Bhatnagar
5981 Adhigamkarta ka Vikas avem Shikshann Adhigam Prakriya EDUCATION DEVELOPMENT A.B.Bhatnagar
5982 Development of Education Infrastructure in India EDUCATION DEVELOPMENT Prof.Suresh Bhatnagar
5983 Development of Education Infrastructure in India EDUCATION DEVELOPMENT Prof.Suresh Bhatnagar
5984 Development of Indian Education Infrastruture EDUCATION DEVELOPMENT Prof.Suresh Bhatnagar
5985 Development of Education Infrastucture in India EDUCATION DEVELOPMENT Prof.Suresh Bhatnagar
5986 Development of Education Infrastructure in India EDUCATION DEVELOPMENT Prof.Suresh Bhatnagar
5987 Development of Education Infrastructure in India EDUCATION DEVELOPMENT Prof.Suresh Bhatnagar
5988 Development of Education Infrastructure in India EDUCATION DEVELOPMENT Prof.Suresh Bhatnagar
5989 Development of Education Infrastructure in India EDUCATION DEVELOPMENT Prof.Suresh Bhatnagar
5990 Development of Education Infrastructure in India EDUCATION Prof.Suresh Bhatnagar
5991 Development of Education Infrastructure in India EDUCATION DEVELOPMENT Prof.Suresh Bhatnagar
5992 Precautions and Direction in Education and Psycharity EDUCATION DEVELOPMENT R.P.Bhatnagar
5992 Direction and Precaution in Education and Psycharity EDUCATION DEVELOPMENT R.P.Bhatnagar
5993 Direction and Precaution in Education and Psycharity EDUCATION DEVELOPMENT R.P.Bhatnagar
5994 Direction and Preacaution in Education and Psycharity EDUCATION DEVELOPMENT R.P.Bhatnagar
5995 Direction and Precaution in Education and Psycharity EDUCATION DEVELOPMENT R.P.Bhatnagar
5996 Educational Social Examination SOCIAL SCIENCE Choudhary
5997 Educational Social Science SOCIAL SCIENCE Choudhary
5998 Educational Social Examination SOCIAL SCIENCE Choudhary
5999 Educational Social Examination SOCIAL SCIENCE Choudhary
6000 Educational Social Examination SOCIAL SCIENCE Choudhary
6001 Educator in Developing Indian Society SOCIAL SCIENCE Mahesh Pareek
6002 Educator in Developing Indian Society SOCIAL SCIENCE Mahesh Pareek
6003 Educator in Developing Indian Society SOCIAL SCIENCE Mahesh Pareek
6004 Educator in Developing Indian Society SOCIAL SCIENCE Mahesh Pareek
6005 School Organization and Management SOCIAL SCIENCE Joshi
6006 School Organization and Management SCHOOL MANAGEMENT Joshi
6007 School Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Joshi
6008 School Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Joshi
6009 School Organization and Management SOCIAL SCIENCE Joshi
6010 Educational Beings Science SCHOOL MANAGEMENT Saxena
6011 Educational Beings Science SCIENCE Saxena
6012 Educational Beings Science SCIENCE Saxena
6013 Educational Beings Science SCIENCE Saxena
6014 Educational Beings Science SCIENCE Saxena
6015 Shaishik avem Udaygan Bhartiya Samaj SOCIAL SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6016 Shaishik avem Udaygan Bhartiya Samaj SOCIAL SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6017 Shaishik avem udaygan Bhartiya Samaj SOCIAL SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6018 Shaishik avem Udaygaan Bhartiya Samaj SOCIAL SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6019 Shaishik avem Udaygaan Bhartiya Samaj SOCIAL SCIENCE Mahendra Kumar Mishra
6020 Mother Tongue/Language Educational HINDI Mahendra Kumar Mishra
6021 Mother Tongue/Language Education EDUCATION Mahendra Kumar Mishra
6022 Mothertongue/Hindi Educational HINDI Mahendra Kumar Mishra
6023 Mothertongue/Hindi Educational HINDI Mahendra Kumar Mishra
6024 Mothertongue/Hindi Educational HINDI Mahendra Kumar Mishra
6025 Science Educational SCIENCE Nand Kishore Shrimali
6026 Science Educational SCIENCE Nand Kishore Shrimali
6027 Science Educational SCIENCE Nand Kishore Shrimali
6028 Science Educational SCIENCE Nand Kishore Shrimali
6029 Science Educational SCIENCE Nand Kishore Shrimali
6030 School Education Organization and Management SCHOOL MANAGEMENT Prabha Sharma
6031 School Education Organization and Management SCHOOL MANAGEMENT Prabha Sharma
6032 School Education Organization and Management SCHOOL MANAGEMENT Prabha Sharma
6033 School Education Organization and Management SCHOOL MANAGEMENT Prabha Sharma
6034 School Education Management and Organization SCHOOL MANAGEMENT Prabha Sharma
6035 Shiksha mein Manovigyan and Anuprayog EDUCATION Surinder Singh
6036 Shiksha mein Manovigyan ka Anuprayog EDUCATION Surinder Singh
6037 Shiksha mein Manovigyan ka Anuprayog EDUCATION Surinder Singh
6038 Shiksha mein Manovigyan ka Anuprayog EDUCATION Surinder Singh
6039 Hindi Mothertongue Language HINDI Lala Ram Dogiwala
6040 Hindi Mothertongue Language HINDI Lal Ram Dogiwala
6041 Hindi Mothertongue Language HINDI Lal Ram Dogiwala
6042 Hindi Mothertongue Language HINDI Lala Ram Dogiwala
6043 Hindi Mothertongue Language HINDI Lal Rama Dogiwala
6044 Shikshann Adhigam ke Manosamajik Adhaar EDUCATION Mantru Mishra
6045 Shikshann Adhigam ke Manosamajik Adhaar EDUCATION Mantru Mishra
6046 Shikshann Adhigam ke Manosamajik Aadhaar EDUCATION Mantru Mishra
6047 Shikshann Adhigam ke Manosamajik Adhaar EDUCATION Mantru Mishra
6048 Shikshann Adhigam ke Manosamajik Adhaar EDUCATION Mantru Mishra
6049 Shiksha Manovigyan avem Sankhyanpi EDUCATION Rita Arora
6050 Shiksha Manovigyan avem Sankhayanpi EDUCATION Rita Arora
6051 Shiksha Manovigyan avem Sankhyanpi EDUCATION Rita Arora
6052 Mathematics Educational MATHS Saxena
6053 Mathematics Educational MATHS Saxena
6054 Mathematics Educational MATHS Saxena
6055 Mathematics Educational MATHS Saxena
6056 Mathematics Educational MATHS Saxena
6057 Computer Saksharta avem Shashik Anuprayog COMPUTER SCIENCE R.K.Khullar
6058 Computer Saksharta avem Shashik Anuprayog COMPUTER SCIENCE R.K.Khullar
6059 Computer Saksharta avem Shaishik Anuprayog COMPUTER SCIENCE R.K.Khullar
6060 Computer Saksharta avem Shaishik Anuprayog COMPUTER SCIENCE R.K.Khullar